مدرس و طراح مسلط به کتیا مهران شیروانی

بهترین کتیا کار ،مدرس و طراح مسلط به کتیا مهران شیروانی | 09130314284

ابزار three point act starting with limits از نوار ابزار profile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

ابزار three point arc از نوار ابزار profile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

ابزار tri tangent circle از نوار ابزار profile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

ابزار circle using coordinates از نوار ابزار profile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

ابزار circle و three point circle از نوار ابزار profile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

چرا موقع ایجاد سند در کتیا باید تیک hybrid design فعال باشد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

نمایش دادن و مخفی کردن صفحات اصلی مختصات در نرم افزار کتیا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

ابزار centered rectangle و centered parallelogran از نوار ابزار profile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

ابزارpolygon از نوار ابزار profile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

ابزار keyhole profile از نوار ابزار profile

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی