مدرس و طراح مسلط به کتیا مهران شیروانی

بهترین کتیا کار ،مدرس و طراح مسلط به کتیا مهران شیروانی | 09130314284

آشنایی با ابزار project 3d silhouette elements از نوار ابزار operation

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

آشنایی با ابزار intersect 3d elements از نوار ابزار operation

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

آشنایی با ابزار project 3d elements

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

آشنایی با مجموعه ابزار project 3d elements از نوار ابزار operation

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

توضیحاتی درباره نمودار درختی سند در کتیا و مخغی کردن و نمایش نمودار درختی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

ابزار translate از نوار ابزار operation

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

ابزار translate حالت جابجایی از نوار ابزار operation

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

ابزار symmetryاز نوار ابزار operation

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

ابزار mirror از نوار ابزار operation

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

ابزار complement از نوار ابزار operation

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی