مدرس و طراح مسلط به کتیا مهران شیروانی

بهترین کتیا کار ،مدرس و طراح مسلط به کتیا مهران شیروانی | 09130314284

آشنایی با ابزار slot از نوار ابزار sketch based features

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

آشنایی با ابزار rib در محیط part design

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

اشنایی با ابزار hole از نوار ابزار sketch based feature

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

آشنایی با ابزار groove در محیط part design

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

آشنایی با نوار ابزار sketch based feature از محیط part design

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

آشنایی با ابزار SHAFT از نوار ابزار SKETCH based feature

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

آشنایی با ابزار pocket از نوار ابزار sketch baased feature

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

آشنایی با ابزار pad از نوار ابزار sketch based features

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

آشنایی با محیط part design

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی

آشنایی با ابزار exit workbench برای خروج از محیط sketcher

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدرس و طراح کتیا مهران شیروانی